خبر مهم معاون سازمان انرژی اتمی از قابل دسترس بودن توافق