شهرخبر

کاهش ۱۴ درصدی واحدهای صنعتی راکد از ابتدای دولت سیزدهم

کاهش ۱۴ درصدی واحدهای صنعتی راکد از ابتدای دولت سیزدهم