شهرخبر

کارگردان روایت ناتمام سیما در پاسخ به سوال خبرنگار برنا: فکر نمی کنید باز حامد کمیلی کمی مصنوعی بود؟!

کارگردان روایت ناتمام سیما در پاسخ به سوال خبرنگار برنا: فکر نمی کنید باز حامد کمیلی کمی مصنوعی بود؟!

کارگردان روایت ناتمام سیما در پاسخ به سوال خبرنگار برنا: فکر نمی کنید باز حامد کمیلی کمی مصنوعی بود؟!

خبرگزاری برنا