نرخ پوشش تحصیلی دانش‌آموزان از 56 درصد به 98.5 رسیده است