شهرخبر

اسناد دقیق درباره لقب امیرالمومنین در منابع اهل‌سنت

[1] مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر – ابن منظور – ج 18، ص 18. / فرائد السمطین – حموینی – ج 1، ص 145 و 146. / حلیة الاولیاء – حافظ ابی نعیم اصفهانی- ج 1، ص 63. / مناقب – خطیب خوارزمی – ص42. / میزان الاعتدال – ذهبی – ج 1، ص 64. / کفایه الطالب- گنجی شافعی – ص 211. / مناقب – ابن مردویه – ص 59 و 60.
[2] . کفایة الطالب، ص 168. / فرائد السمطین، ج 1، ص 149 و 150. / ینابیع الموده – قندوزی حنفی – ص 129. / مناقب خوارزمی، ص 86.
[3] . ینابیع المودة، ص 496.
[4] . شواهد التنزیل – حاکم حسکانی – ج 1، ص 49، از حدیث 70 الی 84. / مناقب خوارزمی، ص 188 و 189. / مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر، ج 18، ص 11./ تاریخ الخلفاء – سیوطی – ص 171./ ینابیع الموده، ص 126. / حلیه الاولیاء، ج 1، ص 64./ کنزالعمال – متقی هندی – ج 11، ص 604، ح 32920. / کفایه الطالب، ص 139. / ذخائر العقبی – محب الدین طبری – ص 89. / صواعق المحرقه – ابن حجر – ص 76، چاپ مصر. / مناقب – ابن مردویه – ص 29، حدیث 304 الی 307 ، چاپ دارالحدیث قم. / نورالابصار – شبلنجی – ص 87، چاپ دارالفکر. / ریاض النضره – محب طبری – ج 2، ص 274./ نظم درر السمطین – زرندی حنفی – ص 89. / مجمع الزوائد – نورالدین هیثمی – ج 9، ص 112، چاپ بیروت.
[5] . مناقب خوارزمی، ص 64. / فرائد السمطین، ج 1، ص 185.
[6] . تاریخ بغداد، ج 13، ص 123. / کفایه الطالب، ص 184. / مناقب خوارزمی، ص 259 و 260. / مختصر تاریخ ابن عساکر، ج 17، ص 383.
[7] . مناقب ابن مردویه، ص 62. / ارجح المطالب، ص 16.
منبع