اگر زیاد خمیازه می‌کشید، بخوانید

اگر می‌بینید بارهاوبارها طی روز خمیازه می‌کشید، البته ممکن است خسته باشید یا دلیل دیگری وجود داشته باشد. کارشناسان می‌گویند زیاد خمیازه‌کشیدن می‌تواند دلایلی داشته باشد.