اکوایران در این گزارش، روند بودجه نویسی در ۱۰ سال گذشته را با مقایسه برآوردهای دولت ها در لوایح بودجه و ارقام مصوب مجلس بررسی کرده است.