ماجرای بیهوشی صابر ابر، کارگردانی که دقیقه 90 رسید و حضور یک میهمان ویژه!