این تحلیل که وضعیت کنونی جوانان محصول نظام آموزشی است، سطحی و غیرمنصفانه است