طالبان هرگز به تعهدات خود در قبال ایران عمل نخواهد کرد