سازمان انرژی اتمی درباره نحوه بهره‌برداری از فردو به آژانس نامه نوشت