توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی درباره سفر گروسی به تهران