اسلامی: فرآیند تبدیل علم و دانش به فناوری در اولویت سازمان انرژی اتمی است