یکی از مهمترین موضوعات در سازمان انرژی اتمی توجه به پزشکی هسته‌ای است