ترکیه: گاز دریای سیاه نیاز ما را تا 30 سال تأمین می‌کند