شرایط کنونی حول برجام را می توان به «بن بست» توصیف کرد