به گزارش اکوایران، روند چک های مبادله ای در کشور در ماه های اخیر صعودی شده است. در همین رابطه در آذر ماه امسال تعداد کل چک های مبادله شده در کشور به بالاترین سطح 8 ماهه رسیده و برابر با 7 میلیون و 217 هزار فقره ثبت شده است. کل ارزش چک های مبادله ای نیز در این مقطع برابر با 397 هزار و 828 میلیارد تومان و روندی صعودی را نسبت به ماه های قبل داشته است.

بررسی ها نشان می دهد سهم چک های برگشتی از این مقدار به کمترین میزان خود در دو سال گذشته رسیده و از مرز 7 درصد پایین تر آمده است. در ادامه طبق داده های بانک مرکزی تفکیک این داده ها به استان های کشور نشان می دهد وضعیت میزان برگشتی چک ها در استان «ایلام» در شرایط وخیمی قرار گرفته است.

چک

رکوردزنی چک برگشتی در استان «ایلام»

به طور کلی در میان چک های مبادله ای کشور، 500 هزار فقره در آذر ماه برگشت خورده است. در رده بندی سهم تعدادی وصولی و برگشتی چک ها در کشور مشاهده می شود استان «کهگیلویه و بویراحمد» در این مقطع 10.9 درصد برگشتی چک داشته است. این بیشترین نسبت برگشتی در استان های کشور از حیث تعداد بوده و استان «ایلام» نیز با 10.3 درصد رده دوم را رقم زده است.

در مقابل استان «گیلان» از حیث تعداد برگشتی ها بهترین وضعیت را داشته و با سهم 5.2 درصدی از کل مبادلات چک کمترین سهم را در مقایسه با استان های کشور داشته است. این دسته بندی از حیث مبلغ کمی متفاوت تر است.

رکوردزنی چک های برگشتی «ایلام» از حیث مبلغ

در  سومین ماه پایانی آذر ماه، حجم چک های برگشتی کلا برابر با 33 هزار و 766 میلیارد تومان بوده است. این رقم به نوعی 8.5 درصد از کل ارزش چک های مبادله ای در کشور در این ماه به حساب می آید.

تفکیک بررسی های استانی در این مقطع نشاندهنده آن است که استان «ایلام» با سهم 17.6 درصدی از کل چک های مبادله ای بالاترین رکورد را در میان استان های کشور رقم زده است. استان های «لرستان» و «خراسان شمالی» نیز در این مقایسه رده های بعدی را داشته است. در مقابل هم، استان های «البرز» و «تهران» در پایین ترین رده های سهم برگشتی ها از کل سطوح مبادله ای در کشور بوده که به ترتیب سهمی معادل با 6.7 درصد و 7.2 درصد بوده است.

در مجموع طبق آمارهای بانک مرکزی مشاهده می شود سهم برگشت چک در استان ایلام بدترین وضعیت را داشته است. ریشه این اتفاق به باور برخی تحلیل گران در بازار کار رخ می دهد. این که کاهش سهم برگشتی ها در کشور می تواند علامتی از کاهش اعتبارات در بازار ها باشد. این کاهش می توانددر نتیجه تغییرات بازار کار در این استان باشد. در همین رابطه طبق داده های مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در استان ایلام با 2.3 واحد درصد کاهش در مقایسه با پاییز سال قبل به 31.7 درصد رسیده است. تقریبا 10 واحد درصد از میانگین کشوری پایین تر بوده است.

به باور برخی زمانی که نرخ مشارکت در هر محل به عنوان عاملی در جهت پویایی کار پایین باشد، یک نتیجه اش می تواند پایین آمدن اعتبارات بازاری و امنیت معاملات درآن محل باشد. اتفاقی که در استان ایلام رخ داده و سهم چک های برگشتی در قله استانی قرار گرفته است

چک