جلسات تخصصی و علمی آینده پژوهی قرآن کریم در بنیاد قرآن آغاز شد