واکنش مدیرعامل بنیاد قرآن به اهانت غربی ها به ساحت قرآن :خداوند از اهل ایمان دفاع و حمایت می‌کند