تذکر رئیس شورای نظارت بر انتخابات اتاق تهران به فعالان اقتصادی