نعمتی هنوز از پرسپولیس نرفته دلش تنگ شد؛ امیدوارم یک روز برگردم/ همه چیز را به گل محمدی سپرده ام/ برای بازگشت به پرسپولیس می جنگم