شهرخبر

شکایت نورالهی و حسین پور رد شد

شکایت نورالهی  و حسین پور رد شد

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، با توجهبه شکایت حامد نورالهی از باشگاه شهردای بندرعباس، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 330 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت طه شریعتی خامنه از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیاردو 725 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد و کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 200 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت میثم حسین پور از باشگاه سپیدرود رشت، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 525 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت امین مجیدی پور از باشگاه شهرداری فوتسال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 585 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 12 میلیون و 753 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

با توجه به شکایت محمدرضا آزادی از هومن صمیمی، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان علیه هومن صمیمی به دلیل فقدان سمت دادخواست دهنده قرار رد صادر کرد.

 انتهای پیام