زیان ۱۰۰ هزار میلیاردی بورس ، در پی انتشار یک نامه !