انتصاب یک زن مسلمان به عنوان نماینده ویژه ضد اسلام هراسی در کانادا