تصویر جسد فرد ترور شده در سفارت باکو

وزارت خارجه جمهوری آذربایجان از حمله مسلحانه به سفارت خود تهران و کشته شدن یک نیروهای محافظ این سفارت خبر داد.

 تصویر جسد فرد ترور شده در سفارت باکو