امضا تفاهم نامه همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی