ارتباط آلودگی هوا در کودکی و ابتلا به بیماری در بزرگسالی