او با اشاره به اینکه «در آینده‌ای نزدیک با یک نظم دوقطبی و شرقِ نو مواجه خواهیم بود»، می‌افزاید: «در این نظم، تقابل بین لیبرال دموکراسی‌های غرب و مجموعه اقتدارگرایان به رهبری روسیه و چین را شاهد خواهیم بود.»

به گفته حداد، در نظم دوچندقطبی، نوعی موازنه قوا حاکم است.