روز شلوغ تهران با اجرای 17 نمایش صحنه ای و خیابانی تئاتر