معاون اول قوه قضاییه: اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی نداشتیم