12 مسافر یک هتل در مشهد در یک قدمی مرگ قرار گرفتند / قاتل خاموش بالای سرشان بود