اینزاگی: اگر اشکرینیار اخراج نمی‌شد، اوضاع می‌توانست فرق کند/ شانس با اینتر یار نبود