شهرخبر

خطر در کمین بازار قیصریه - اصفهان

بازار قیصریه از بزرگترین و باشکوهترین بازارهای اصفهان به شمار میآید که در شمال میدان نقش جهان قرار دارد و بدستور شاه عباس اول بین سالهای 1011 تا 1029 ساخته شده است بارندگیهای روزهای اخیر در اصفهان باعث جمع شدن آب بر روی سقف و ریزش بخشی از این بازار ش ...

خطر در کمین بازار قیصریه - اصفهان

خبرگزاری تسنیم