دانشمندان جوان ما با تولید واکسن کرونا برای کشور افتخارآفرینی کردند/ امروز بخش عمده‌ای از دارو و تجهیزات پزشکی با استانداردهای جهانی در داخل کشور تولید می‌شود