انتصاب یک مقام دولت اوباما به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید