رؤیت ۱۰ جنگنده و ۴ کشتی نظامی چین اطراف جزیره تایوان