میرسلیم توئیت زد/ بعضی ها مدعی اند خدا را دوست دارند؛ این کافی نیست