سال جدید میلادی با کمترین رضایت از عملکرد بایدن آغاز شد