انتصاب جدید در مرکز تازه واردِ صدا و سیما / خانه تولیدات جوان رسمیت پیدا می‌کند