اهل قهر کردن نیستم/ ظرفیت کسب ۴ مدال در پاریس را داریم/ مشورت با دبیر دخالت در کار فنی نیست