روزنامه دولت، تحلیل مشاور سابق روحانی را هم تحمل نکرد