دو رئیس‌جمهور سابق و کنونی بابت پیوستن به ناتو به جان هم افتادند