معوقه‌های این معلمان تا پایان ماه جاری واریز می‌شود