غلامرضا حداد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دولت دموکرات آمریکا تحت فشار جمهوریخواهان در قبال هرگونه توافقی با ایران قرار دارد، می‌گوید با وجودیکه سال ۲۰۲۳ مهمترین پرونده در سیاست خارجی ایران، برجام است اما ما بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را در این خصوص از دست داده‌ایم.

حداد با بیان اینکه شاید در آینده نزدیک به یک توافق برسیم تاکید می‌کند که اما این توافق با برجام بسیار متفاوت خواهد بود.