شهرخبر
شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۵

یکی از زیباترین موجودات دنیا را معرفی می‌کنیم؛ گوسفند دریایی ... جالب است که بدانید مانند گیاهان فتوسنتز هم می‌کند.

گوسفند دریایی