13 تکواندوکار راهی رقابت های آزاد فجیره و ترکیه می شوند