تعطیلی مدارس و ادارات به استان اصفهان رسید/ جزئیات بیشتر