نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برگزار می شود