قیمت خانه اکنون در این منطقه در چه محدوه ای است؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: