ورزشکاران در دو گروه به اردوی تیم ملی والیبال نشسته دعوت شدند